Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Březník - CZ063.3710.6107.285 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Březník

  Číslo obce PRVKUK 285
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6107.285
  Kód obce 590380
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1589 (6107)
  Náměšť nad Oslavou
  Číslo POU
  Název POU
  3191
  Náměšť nad Oslavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6107.0285.01 Březník 01444 14443
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Březník leží jižně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká Sádovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 360 – 400 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březník trvale bydlící 652 651 651 646 633 619 604
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 677 676 676 671 658 644 629
   Obec Březník celkem trvale bydlící 652 651 651 646 633 619 604
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 677 676 676 671 658 644 629
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Březník 625 664 664 664 664 663 672 677 680 685 689 689 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březník 676 676 675 622 609 595 580
   Obec Březník celkem 676 676 675 622 609 595 580
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Březník má vybudovaný veřejný vodovod. Tlakové pásmo určuje VDJ Březník 250 m3. Vodovod je součástí oblastníhoi vodovodu Třebíč se zdrojem vody vodní nádrží Vranov a úpravnou vody Štítary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Březník realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březník - - - - - - 580
   Obec Březník celkem - - - - - - 580
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. V obci byla vybudována splašková kanalizace ve dvou nových lokalitách rodinných domů (Cibuláře a Za Branou) v celkové délce 476 m.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod pro celou obec. Je vybudována pouze malá ČOV typu CMP 7,5 pro 50 EO.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Březník
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Březník realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Březník - 31 000,0 31 000,0
  Obec Březník celkem - 31 000,0 31 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.