Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Želetava - CZ063.3710.6106.284 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Želetava

  Číslo obce PRVKUK 284
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.284
  Kód obce 591998
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0284.01 Želetava 19600 196002
  CZ063.3710.6106.0284.02 Bítovánky 19597 195979
  CZ063.3710.6106.0284.03 Horky 19598 195987
  CZ063.3710.6106.0284.04 Šašovice 19599 195995
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Želetava leží severozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 14 km. Městys je tvořen čtyřmi místními částmi, Bítovánky, Horky, Šašovice, a Želetava. Městysem protéká vodní tok Želetavka. Rozsah zástavby je v rozmezí 560 – 578 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bítovánky trvale bydlící 181 181 181 189 190 191 191
   přechodně bydlící 19 19 19 19 19 19 19
   celkem 200 200 200 208 209 210 210
   Horky trvale bydlící 154 154 154 152 146 140 133
   přechodně bydlící 24 24 24 24 24 24 24
   celkem 178 178 178 176 170 164 157
   Šašovice trvale bydlící 172 172 172 163 154 146 138
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 188 188 188 179 170 162 154
   Želetava trvale bydlící 1 037 1 035 1 035 1 036 1 036 1 034 1 029
   přechodně bydlící 48 48 48 48 48 48 48
   celkem 1 085 1 083 1 083 1 084 1 084 1 082 1 077
   Obec Želetava celkem trvale bydlící 1 544 1 542 1 542 1 540 1 526 1 511 1 491
   přechodně bydlící 107 107 107 107 107 107 107
   celkem 1 651 1 649 1 649 1 647 1 633 1 618 1 598
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Želetava 1564 1552 1544 1539 1540 1529 1541 1534 1519 1520 1528 1528 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bítovánky - - - - - - 191
   Horky - - - - - - 133
   Šašovice - - - - - - 138
   Želetava 519 633 823 1 036 1 036 1 034 1 029
   Obec Želetava celkem 519 633 823 1 036 1 036 1 034 1 491
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bítovánky
   Místní část Bítovánky nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Horky
   Místní části Horky nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Šašovice
   Místní části Šašovice není vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Želetava
   Místní část Želetava má vybudovanou kompletní rozvodnou síť zásobovanou z místních podzemních zdrojů. Voda je do m.č. přiváděna gravitačně přes úpravnu vody z VDJ Želetava.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bítovánky
   Navrhuje se vybudování veřejného vodovodu napojeného na rozvodnou síť m.č. Želetava.

   Místní (městská) část Horky
   Navrhuje se vybudování veřejného vodovodu napojeného na rozvodnou síť m.č. Želetava.

   Místní (městská) část Šašovice
   Navrhuje se vybudování veřejného vodovodu napojeného na rozvodnou síť m.č. Želetava.

   Místní (městská) část Želetava
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje, místní části Bítovánky, Horky a Šašovice budou napojeny na stávající zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Želetava realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bítovánky - - - - - - 191
   Horky - - - - - - 133
   Šašovice - - - - - - 138
   Želetava - - - 1 036 1 036 1 034 1 029
   Obec Želetava celkem - - - 1 036 1 036 1 034 1 491
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bítovánky
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Horky
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Šašovice
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Želetava
   V místní části je vybudována splašková kanalizace v celkové délce cca 13 556 m a výtlačné řady v celkové délce cca 901 m včetně 8 čerpacích stanic.
   V místní části je vybudována mechanicko - biologická ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Želetava
   Nově napojené obce (místní části): Bitovánky, Horky, Šašovice, Meziříčko
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bítovánky
   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Želetava.
   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Horky
   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Želetava.
   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Šašovice
   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Želetava.
   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Želetava
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Želetava realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bítovánky 5 000,0 11 000,0 16 000,0
  Horky 7 000,0 13 000,0 20 000,0
  Šašovice 8 000,0 14 000,0 22 000,0
  Želetava 1 500,0 10 000,0 11 500,0
  Obec Želetava celkem 21 500,0 48 000,0 69 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.