Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zvěrkovice - CZ063.3710.6106.283 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zvěrkovice

  Číslo obce PRVKUK 283
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.283
  Kód obce 591980
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0283.01 Zvěrkovice 19380 193801
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zvěrkovice leží jihovýchodně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 5 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zvěrkovice trvale bydlící 222 222 221 232 233 234 234
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 242 242 241 252 253 254 254
   Obec Zvěrkovice celkem trvale bydlící 222 222 221 232 233 234 234
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 242 242 241 252 253 254 254
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zvěrkovice 228 226 230 232 230 232 237 243 239 234 228 228 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zvěrkovice 218 220 222 232 233 234 234
   Obec Zvěrkovice celkem 218 220 222 232 233 234 234
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zvěrkovice má vybudovaný veřejný skupinový vodovod, napojený na oblastní vodovod Třebíč, větev Častohostickou. Do rozvodné sítě je voda dodávána gravitačně z věžového VDJ Vesce 100 m3 (442,0/437,5 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zvěrkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zvěrkovice - - - - 233 234 234
   Obec Zvěrkovice celkem - - - - 233 234 234
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci se nachází pouze dešťová kanalizace. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající dešťová kanalizace bude rekolaudována na kanalizaci jednotnou. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Zvěrkovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Zvěrkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Zvěrkovice 300,0 16 000,0 16 300,0
  Obec Zvěrkovice celkem 300,0 16 000,0 16 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.