Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vícenice - CZ063.3710.6106.282 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vícenice

  Číslo obce PRVKUK 282
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.282
  Kód obce 588342
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0282.01 Vícenice 02944 29441
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vícenice leží severně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 5 km. Obcí protéká vodní tok Okareč. Rozsah zástavby je v rozmezí 410 – 452 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vícenice trvale bydlící 187 187 187 196 193 190 187
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 187 187 187 196 193 190 187
   Obec Vícenice celkem trvale bydlící 187 187 187 196 193 190 187
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 187 187 187 196 193 190 187
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vícenice 193 200 201 201 201 199 196 187 193 186 194 194 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vícenice 168 170 174 193 190 187 184
   Obec Vícenice celkem 168 170 174 193 190 187 184
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vícenice má vybudovaný veřejný vodovod zásobený gravitačně z VDJ Vít 2000 m3. VDJ je plněn z třebíčské větvě oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vícenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vícenice - - - - - - 184
   Obec Vícenice celkem - - - - - - 184
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na ČOV Moravské Budějovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod Moravské Budějovice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vícenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vícenice - 15 000,0 15 000,0
  Obec Vícenice celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.