Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Třebelovice - CZ063.3710.6106.281 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Třebelovice

  Číslo obce PRVKUK 281
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.281
  Kód obce 591858
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0281.01 Třebelovice 16948 169480
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třebelovice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 11 km. Obcí protéká Třebelovický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 470 – 485 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Třebelovice trvale bydlící 467 466 466 435 422 409 395
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 483 482 482 451 438 425 411
   Obec Třebelovice celkem trvale bydlící 467 466 466 435 422 409 395
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 483 482 482 451 438 425 411
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Třebelovice 450 428 435 437 428 437 421 420 424 431 430 430 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Třebelovice 341 362 399 350 337 324 310
   Obec Třebelovice celkem 341 362 399 350 337 324 310
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Třebelovice má vybudovaný veřejný vodovodní řad napojený na větev skupinového vodovodu Budkovsko, zásobovaného z jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč. Tlakové pásmo je řízeno VDJ Skalka 800 m3 (528,0 / 524,1 m.n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Třebelovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Třebelovice - - - - - - 310
   Obec Třebelovice celkem - - - - - - 310
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Třebelovice, Rácovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Třebelovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Třebelovice - 28 000,0 28 000,0
  Obec Třebelovice celkem - 28 000,0 28 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.