Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Štěpkov - CZ063.3710.6106.280 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Štěpkov

  Číslo obce PRVKUK 280
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.280
  Kód obce 591823
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0280.01 Štěpkov 16351 163511
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Štěpkov leží severozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 12 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Štěpkov trvale bydlící 114 114 114 107 102 97 92
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 114 114 114 107 102 97 92
   Obec Štěpkov celkem trvale bydlící 114 114 114 107 102 97 92
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 114 114 114 107 102 97 92
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Štěpkov 113 114 114 112 114 113 109 110 111 113 113 113 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Štěpkov 114 114 114 107 102 97 92
   Obec Štěpkov celkem 114 114 114 107 102 97 92
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Štěpkov má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z vodojemu Štěpkov 50 m3. Voda je do vodojemu přiváděna čerpáním z místního zdroje (vrt 60 m hluboký, cca 500 m od obce).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Štěpkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Štěpkov - - - - - - -
   Obec Štěpkov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Štěpkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Štěpkov - - -
  Obec Štěpkov celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.