Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Slavíkovice - CZ063.3710.6106.279 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Slavíkovice

  Číslo obce PRVKUK 279
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.279
  Kód obce 545180
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0279.01 Slavíkovice 15021 150215
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slavíkovice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 14 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavíkovice trvale bydlící 228 228 227 216 212 206 201
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 238 238 237 226 222 216 211
   Obec Slavíkovice celkem trvale bydlící 228 228 227 216 212 206 201
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 238 238 237 226 222 216 211
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Slavíkovice 213 213 224 214 212 204 205 200 208 204 199 199 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavíkovice - - - 200 200 200 200
   Obec Slavíkovice celkem - - - 200 200 200 200
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Slavíkovice má vybudovaný veřejný vodovod. Menší část obyvatel, kde dosud vodovod není, je zásobena ze soukromých studní. Zásobení vodou je řešeno ze dvou místních zdrojů (studna Gallova louka u hlavní silnice a u Puchnara směrem na Dobrou Vodu) přes dvě samostatná ponorná čerpadla.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do budoucna se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Mladoňovice – Kdousov – Jiratice – Radotice – Bačkovice zásobovaného z jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje s posílením místních zdrojů ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (VN Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Slavíkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Slavíkovice - - - - - - 200
   Obec Slavíkovice celkem - - - - - - 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Mladoňovice.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Slavíkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Slavíkovice 12 000,0 15 500,0 27 500,0
  Obec Slavíkovice celkem 12 000,0 15 500,0 27 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.