Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radotice - CZ063.3710.6106.278 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radotice

  Číslo obce PRVKUK 278
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.278
  Kód obce 545040
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0278.01 Radotice 13860 138606
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radotice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 17 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radotice trvale bydlící 149 149 149 124 113 102 91
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 174 174 174 149 138 127 116
   Obec Radotice celkem trvale bydlící 149 149 149 124 113 102 91
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 174 174 174 149 138 127 116
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radotice 133 134 133 130 130 124 122 120 119 125 114 114 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radotice - - - - - - 91
   Obec Radotice celkem - - - - - - 91
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radotice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní. Současný stav je nevyhovující, stávající zdroje vykazují dle rozborů špatnou kvalitu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který bude napojen na  skupinový vodovod Mladoňovice – Kdousov – Jiratice – Radotice – Bačkovice zásobovaný z jemnické větve vranovského přivaděče oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radotice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radotice - - - - - - 91
   Obec Radotice celkem - - - - - - 91
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Bačkovice.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Radotice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radotice 7 300,0 15 000,0 22 300,0
  Obec Radotice celkem 7 300,0 15 000,0 22 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.