Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radkovice u Budče - CZ063.3710.6106.277 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radkovice u Budče

  Číslo obce PRVKUK 277
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.277
  Kód obce 550493
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0277.01 Radkovice u Budče 13803 138037
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radkovice u Budče leží severozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 14 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radkovice u Budče trvale bydlící 137 137 137 166 172 177 182
   přechodně bydlící - - - 21 21 21 21
   celkem 137 137 137 187 193 198 203
   Obec Radkovice u Budče celkem trvale bydlící 137 137 137 166 172 177 182
   přechodně bydlící - - - 21 21 21 21
   celkem 137 137 137 187 193 198 203
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radkovice u Budče 164 165 164 160 159 156 157 145 149 149 151 151 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radkovice u Budče - - - 120 120 120 120
   Obec Radkovice u Budče celkem - - - 120 120 120 120
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V roce 2008 byl vybudován veřejný vodovod délky cca 2 000 m, zdrojem vody je místní jímací vrt. Voda je akumulována ve vodojemu o objemu 25 m3. Byla vybudována úpravna vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radkovice u Budče realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radkovice u Budče - - - - - - -
   Obec Radkovice u Budče celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radkovice u Budče realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radkovice u Budče 200,0 - 200,0
  Obec Radkovice u Budče celkem 200,0 - 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.