Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rácovice - CZ063.3710.6106.276 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rácovice

  Číslo obce PRVKUK 276
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.276
  Kód obce 511307
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0276.01 Rácovice 16947 169471
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rácovice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 9 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rácovice trvale bydlící 105 105 105 105 105 105 104
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 110 110 110 110 110 110 109
   Obec Rácovice celkem trvale bydlící 105 105 105 105 105 105 104
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 110 110 110 110 110 110 109
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rácovice 108 110 109 105 110 105 109 109 109 116 118 118 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rácovice - - - 74 74 74 73
   Obec Rácovice celkem - - - 74 74 74 73
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rácovice má vybudovaný veřejný vodovod napojený na větev skupinového vodovodu Budkovsko zásobovaného z jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč. Tlakové pásmo je řízeno VDJ Skalka 800 m3 (528,0 / 524,1 m.n.n.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rácovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rácovice - - - 74 74 74 73
   Obec Rácovice celkem - - - 74 74 74 73
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou soustřeďovány v centrální jímce a odtud čerpány výtlakem na ČOV Třebelovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rácovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rácovice - 6 500,0 6 500,0
  Obec Rácovice celkem - 6 500,0 6 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.