Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Police - CZ063.3710.6106.275 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Police

  Číslo obce PRVKUK 275
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.275
  Kód obce 591394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0275.01 Police 12528 125288
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Police leží západně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 16 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Police trvale bydlící 384 383 383 342 325 305 285
   přechodně bydlící 110 110 110 110 110 110 110
   celkem 494 493 493 452 435 415 395
   Obec Police celkem trvale bydlící 384 383 383 342 325 305 285
   přechodně bydlící 110 110 110 110 110 110 110
   celkem 494 493 493 452 435 415 395
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Police 380 372 357 353 354 353 345 346 339 341 340 340 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Police 366 373 387 342 325 305 285
   Obec Police celkem 366 373 387 342 325 305 285
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Police má vybudovaný veřejný vodovod, budovaný v letech 1990 - 2000. Rozvodná síť je zásobena gravitačně z VDJ Police 60 m3, který je společný pro obce Kostníky a Police. Voda je do VDJ přiváděna z místního vrtu na hranici k.ú. V Suchém dole, který má dostatečnou vydatnost.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Police realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Police - - - - - - 285
   Obec Police celkem - - - - - - 285
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Police, Kostníky, Jiratice, Kdousov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Police realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Police 300,0 22 000,0 22 300,0
  Obec Police celkem 300,0 22 000,0 22 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.