Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pálovice - CZ063.3710.6106.274 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pálovice

  Číslo obce PRVKUK 274
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.274
  Kód obce 550469
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0274.01 Pálovice 11748 117480
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pálovice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 20 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pálovice trvale bydlící 166 166 166 172 173 175 176
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 176 176 176 182 183 185 186
   Obec Pálovice celkem trvale bydlící 166 166 166 172 173 175 176
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 176 176 176 182 183 185 186
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pálovice 162 168 169 164 161 167 168 160 165 163 162 162 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pálovice 105 118 139 172 173 175 176
   Obec Pálovice celkem 105 118 139 172 173 175 176
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Pálovice mají vodovod, rekonstruovaný v r. 1994. Zdroje pitné vody se nacházejí na území osady Panenská, tj. místní části Jemnice. Jedná se o dva vrty, vydatnost činí 0,7 l/sec. Voda je čerpána do VDJ Panenská 150 m3 přes úpravnu vody, obec je zásobována gravitačně. V případě nedostatku vody je možné využívat i kopanou obecní studnu, nacházející se nad rybníkem v osadě Panenská.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pálovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pálovice - - - - - - 176
   Obec Pálovice celkem - - - - - - 176
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Menhartice.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pálovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pálovice 300,0 15 000,0 15 300,0
  Obec Pálovice celkem 300,0 15 000,0 15 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.