Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Oponešice - CZ063.3710.6106.273 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Oponešice

  Číslo obce PRVKUK 273
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.273
  Kód obce 591327
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0273.01 Oponešice 11201 112011
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Oponešice leží západně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 12 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Oponešice trvale bydlící 171 171 171 182 174 166 157
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 191 191 191 202 194 186 177
   Obec Oponešice celkem trvale bydlící 171 171 171 182 174 166 157
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 191 191 191 202 194 186 177
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Oponešice 192 200 202 192 188 190 184 183 185 179 179 179 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Oponešice 191 191 190 182 174 166 157
   Obec Oponešice celkem 191 191 190 182 174 166 157
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Oponešice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z místních zdrojů vody, voda je do rozvodné sítě dopravována gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Oponešice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Oponešice - - - - - - 157
   Obec Oponešice celkem - - - - - - 157
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na novou ČOV v obci.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Oponešice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Oponešice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Oponešice 300,0 13 000,0 13 300,0
  Obec Oponešice celkem 300,0 13 000,0 13 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.