Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nové Syrovice - CZ063.3710.6106.272 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nové Syrovice

  Číslo obce PRVKUK 272
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.272
  Kód obce 591254
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0272.01 Nové Syrovice 10679 106798
  CZ063.3710.6106.0272.02 Krnčice 10677 106771
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Syrovice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 5 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi Krnčice a Nové Syrovice. Obcí protéká Syrovický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 428 – 453 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krnčice trvale bydlící 134 134 134 138 137 135 133
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 139 139 139 143 142 140 138
   Nové Syrovice trvale bydlící 852 850 850 836 832 827 820
   přechodně bydlící 45 45 45 45 45 45 45
   celkem 897 895 895 881 877 872 865
   Obec Nové Syrovice celkem trvale bydlící 986 984 984 974 969 962 953
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 1 036 1 034 1 034 1 024 1 019 1 012 1 003
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nové Syrovice 973 966 979 970 951 947 956 953 940 922 921 921 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krnčice - - - 99 98 96 94
   Nové Syrovice 328 440 626 524 520 515 508
   Obec Nové Syrovice celkem 328 440 626 623 618 611 602
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Krnčice
   Místní část Krnčice má vybudovaný veřejný vodovod (kolaudace v roce 2011) napojený na rozvodnou síť Nových Syrovic.

   Místní (městská) část Nové Syrovice
   Místní část Nové Syrovice má vybudovaný veřejný skupinový vodovod Nové Syrovice - Láz, napojený na oblastní vodovod Třebíč. Do rozvodné sítě je voda dodávána gravitačně z věžového VDJ Častohostice 500 m3, který je plněný z VDJ s čerpací stanicí Častohostice 2000 m3.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Krnčice
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Nové Syrovice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nové Syrovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krnčice - - - 123 122 120 118
   Nové Syrovice - - - 825 821 816 809
   Obec Nové Syrovice celkem - - - 948 943 936 927
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Krnčice
   V místní části je vybudována splašková kanalizace (kolaudace v roce 2013) s čerpací stanicí odpadních vod. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Nové Syrovice - Láz v obci Láz.

   Místní (městská) část Nové Syrovice
   V místní části je vybudována splašková kanalizace (kolaudace v roce 2013) s čerpací stanicí odpadních vod. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Nové Syrovice - Láz v obci Láz.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Krnčice
   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Nové Syrovice
   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nové Syrovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Krnčice - - -
  Nové Syrovice 300,0 - 300,0
  Obec Nové Syrovice celkem 300,0 - 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.