Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nimpšov - CZ063.3710.6106.271 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nimpšov

  Číslo obce PRVKUK 271
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.271
  Kód obce 591238
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0271.01 Nimpšov 10461 104612
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nimpšov leží jihozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 5 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nimpšov trvale bydlící 72 72 72 57 50 43 36
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 82 82 82 67 60 53 46
   Obec Nimpšov celkem trvale bydlící 72 72 72 57 50 43 36
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 82 82 82 67 60 53 46
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nimpšov 65 66 59 56 59 59 57 58 60 52 51 51 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nimpšov - - - - - - 36
   Obec Nimpšov celkem - - - - - - 36
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nimpšov nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci bude vybudován místní veřejný vodovod, který bude napojen přívodním řadem z rozvodné sítě obce Nové Syrovice. Řídícím vodojemem bude věžový VDJ Častohostice 500 m3 (483,2 / 477,6 m.n.m.), který je plněný čerpáním z VDJ s čerpací stanicí Častohostice 2000 m3 (434,7 / 429,3 m.n.m.) z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní část se uvažuje s napojením na společný zdroj pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nimpšov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nimpšov - - - - - - 36
   Obec Nimpšov celkem - - - - - - 36
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou svedeny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na Nové Syrovice a dále na ČOV Láz.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nimpšov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nimpšov 5 000,0 9 500,0 14 500,0
  Obec Nimpšov celkem 5 000,0 9 500,0 14 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.