Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Moravské Budějovice - CZ063.3710.6106.270 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Moravské Budějovice

  Číslo obce PRVKUK 270
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.270
  Kód obce 591181
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0270.01 Moravské Budějovice 41259 412597
  CZ063.3710.6106.0270.02 Jackov 05642 56421
  CZ063.3710.6106.0270.03 Lažínky 18045 180459
  CZ063.3710.6106.0270.04 Vesce 18046 180467
  CZ063.3710.6106.0270.05 Vranín 18532 185329
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Moravské Budějovice leží na jihu Kraje Vysočina. Město je tvořeno pěti městskými částmi Jackov, Lažínky, Moravské Budějovice, Vesce a Vranín. Městem protéká vodní tok Rokytka. Rozsah zástavby je v rozmezí 445 – 472 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jackov trvale bydlící 131 131 131 147 145 143 140
   přechodně bydlící 0 0 0 300 300 350 350
   celkem 131 131 131 447 445 493 490
   Lažínky trvale bydlící 166 166 166 158 157 156 155
   přechodně bydlící 0 0 0 10 10 10 10
   celkem 166 166 166 168 167 166 165
   Moravské Budějovice trvale bydlící 7 409 7 394 7 392 7 026 6 907 6 782 6 638
   přechodně bydlící 0 0 0 600 650 650 650
   celkem 7 409 7 394 7 392 7 626 7 557 7 432 7 288
   Vesce trvale bydlící 149 149 149 111 100 89 79
   přechodně bydlící 0 0 0 10 10 10 10
   celkem 149 149 149 121 110 99 89
   Vranín trvale bydlící 149 149 149 135 133 133 130
   přechodně bydlící 0 0 0 10 10 10 10
   celkem 149 149 149 145 143 143 140
   Obec Moravské Budějovice celkem trvale bydlící 8 004 7 989 7 987 7 577 7 442 7 303 7 142
   přechodně bydlící 0 0 0 930 980 1 030 1 030
   celkem 8 004 7 989 7 987 8 507 8 422 8 333 8 172
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Moravské Budějovice 7816 7679 7602 7580 7524 7462 7458 7441 7397 7364 7300 7300 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jackov 0 0 0 0 0 143 140
   Lažínky 0 0 0 145 144 143 142
   Moravské Budějovice 7 275 7 294 7 337 6 997 6 878 6 753 6 609
   Vesce 45 62 92 42 31 20 10
   Vranín 0 0 0 0 0 0 130
   Obec Moravské Budějovice celkem 7 320 7 356 7 429 7 184 7 053 7 059 7 031
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jackov

   Městská část Jackov nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Lažínky

   Městská část Lažínky má vybudovaný vodovod, napojený v městské části Vesce na skupinový vodovod Vranov - Třebíč. V roce 2005 byly vybudovány vodovodní řady po obci v celkové délce 1812 m.

   Místní (městská) část Moravské Budějovice

   Městská část Moravské Budějovice, má kompletně vybudovanou vodovodní síť, zásobovanou ze dvou protilehlých vodojemů VDJ Moravské Budějovice 600 + 1600 m3 (504,0/500,0 m n.m.) a věžový VDJ Moravské Budějovice 200 m3 (504,0/498,0 m n.m.), plněných čerpáním z ČS Častohostice, který je součástí oblastního vodovodu Třebíč, Častohostické větve (vodní nádrž Vranov – úpravna vody Štítary – Častohostice – Moravské Budějovice).

   Místní (městská) část Vesce

   Městská část Vesce má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Častohostice – Vesce, zásobený gravitačně z věžového VDJ Vesce 100 m3 (442,09/437,5 m n.m.). Vodojem je plněný z oblastního vodovodu Třebíč, Častohostické větve (vodní nádrž Vranov – úpravna vody Štítary – Častohostice – Moravské Budějovice), řídícím vodojemem je VDJ Častohostice 500 m3 (483,2/ 477,6m n.m.).

   Místní (městská) část Vranín

   Městská část Vranín nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jackov

   Zásobení městské části Jackov bude řešeno vybudováním veřejného vodovodu, napojeného na vodovodní systém městské části Moravské Budějovice, tj. na vodovodní skupinu vodní nádrž Vranov – úpravna vody Štítary – Častohostice – Moravské Budějovice.

   Místní (městská) část Lažínky

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Moravské Budějovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Uvažuje se s rekonstrukcí objektů a technologických zařízení VDJ Moravské Budějovice.

   Místní (městská) část Vesce

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Uvažuje se s rekonstrukcí objektů a technologických zařízení VDJ Vesce. 

   Místní (městská) část Vranín

   Zásobení městské části Vranín bude řešeno vybudováním veřejného vodovodu a jeho napojením na zásobovací řad obce Jakubov u Moravských Budějovic – Domamil přes redukční ventil. Řídícím vodojemem bude VDJ Vít 2000 m3 (557,0/552,0 m n.m.), plněný z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Moravské Budějovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jackov 0 0 0 0 0 143 143
   Lažínky 0 0 0 0 0 143 142
   Moravské Budějovice 6 811 6 862 6 861 6 959 6 840 6 715 6 571
   Vesce 0 0 0 0 0 0 79
   Vranín 0 0 0 0 0 0 130
   Obec Moravské Budějovice celkem 6 811 6 862 6 861 6 959 6 840 7 001 7 065
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jackov

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Lažínky

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. V městské části není čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Moravské Budějovice

   Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV v městské části. V městské části je vybudována mechanicko-biologická ČOV (v roce 2006 dokončena rekonstrukce a intenzifikace).

   V současnosti napojené obce (městské části): Moravské Budějovice, Lukov

   Nově napojené obce (městské části): Jackov, Lažínky, Litohoř, Jakubov u Moravských Budějovic, Vranín, Vesce, Vícenice

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

   Místní (městská) část Vesce

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není čistírna odpadních vod. 

   Místní (městská) část Vranín

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jackov

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Moravské Budějovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Lažínky

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Moravské Budějovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Moravské Budějovice

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Uvažuje se se zkapacitněním kanalizačního sběrače pod KPS. Dále se uvažuje s rekonstrukcí technologie na ČOV Moravské Budějovice. 

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (městské části): Moravské Budějovice, Lukov

   Nově napojené obce (městské části): Jackov, Lažínky, Litohoř, Jakubov u Moravských Budějovic, Vranín, Vesce, Vícenice

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

   Místní (městská) část Vesce

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Moravské Budějovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Vranín

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Moravské Budějovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Moravské Budějovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jackov 15 000,0 25 000,0 40 000,0
  Lažínky - 20 000,0 20 000,0
  Moravské Budějovice 27 227,0 151 322,0 178 549,0
  Vesce 300,0 20 000,0 20 300,0
  Vranín 15 000,0 25 000,0 40 000,0
  Obec Moravské Budějovice celkem 57 527,0 241 322,0 298 849,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.