Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Mladoňovice - CZ063.3710.6106.269 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Mladoňovice

  Číslo obce PRVKUK 269
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.269
  Kód obce 591165
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0269.01 Mladoňovice 09711 97110
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mladoňovice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 13 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mladoňovice trvale bydlící 370 369 369 385 387 388 388
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 380 379 379 395 397 398 398
   Obec Mladoňovice celkem trvale bydlící 370 369 369 385 387 388 388
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 380 379 379 395 397 398 398
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Mladoňovice 397 394 386 386 399 402 404 402 400 397 406 406 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mladoňovice 152 211 308 249 251 252 252
   Obec Mladoňovice celkem 152 211 308 249 251 252 252
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mladoňovice má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přes armaturní šachtu s redukčním ventilem na gravitační část jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Skalka 800 m3 (528,0 / 524,1 m.n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Mladoňovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mladoňovice - - - - - - 252
   Obec Mladoňovice celkem - - - - - - 252
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Mladoňovice, Slavíkovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Mladoňovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Mladoňovice 300,0 21 500,0 21 800,0
  Obec Mladoňovice celkem 300,0 21 500,0 21 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.