Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Meziříčko - CZ063.3710.6106.268 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Meziříčko

  Číslo obce PRVKUK 268
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.268
  Kód obce 591149
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0268.01 Meziříčko 09376 93769
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Meziříčko leží severozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 13 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Meziříčko trvale bydlící 99 99 99 96 92 88 85
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 99 99 99 96 92 88 85
   Obec Meziříčko celkem trvale bydlící 99 99 99 96 92 88 85
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 99 99 99 96 92 88 85
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Meziříčko 99 101 95 94 93 86 84 86 90 89 91 91 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Meziříčko - - - - - - 85
   Obec Meziříčko celkem - - - - - - 85
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Meziříčko nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci není vyhovující, do budoucna je navrženo vybudování veřejného vodovodu, napojeného přivaděčem z vodovodu obce Želetava, místní části Šašovic.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze stávajích podzemních zdrojů obce Želetava.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Meziříčko realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Meziříčko - - - - - - 85
   Obec Meziříčko celkem - - - - - - 85
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na Šašovice a dále na ČOV Želetava.

   Pokud nebude zajištěna napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Meziříčko realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Meziříčko 8 000,0 11 000,0 19 000,0
  Obec Meziříčko celkem 8 000,0 11 000,0 19 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.