Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Menhartice - CZ063.3710.6106.267 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Menhartice

  Číslo obce PRVKUK 267
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.267
  Kód obce 545031
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0267.01 Menhartice 09304 93041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Menhartice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 19 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Menhartice trvale bydlící 162 162 162 150 148 147 145
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 162 162 162 150 148 147 145
   Obec Menhartice celkem trvale bydlící 162 162 162 150 148 147 145
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 162 162 162 150 148 147 145
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Menhartice 147 147 142 143 142 136 136 133 130 127 129 129 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Menhartice 162 162 162 150 148 147 145
   Obec Menhartice celkem 162 162 162 150 148 147 145
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Menhartice má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z VDJ Menhartice. Voda je do vodojemu přiváděna ze dvou místních zdrojů (studny) - mezi Menharticemi a Pálovicemi (do VDJ gravitačně) a mezi Menharticemi a Radoticemi (přes ČS).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je nevyhovující, do budoucna je nutno vybudovat nový vodovod a napojit vrt. Obec má ve vlastnictví dva nové vrty, z nichž vrt HV-1 zaručí dodávku pitné vody ve stálé kvalitě a dostatečném množství. V obci budou vybudovány nové rozvodné vodovodní řady, AT stanice včetně napojení na nový vodní zdroj HV-1.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji podzemní vody se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Menhartice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Menhartice - - - - - - 145
   Obec Menhartice celkem - - - - - - 145
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Menhartice žije v současné době 145 trvale bydlících obyvatel. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Menhartice, Pálovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Menhartice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Menhartice 5 300,0 14 100,0 19 400,0
  Obec Menhartice celkem 5 300,0 14 100,0 19 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.