Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Martínkov - CZ063.3710.6106.266 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Martínkov

  Číslo obce PRVKUK 266
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.266
  Kód obce 550388
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0266.01 Martínkov 05656 56561
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Martínkov leží severozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 9 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 512 – 540 m. n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Martínkov trvale bydlící 289 288 288 268 259 249 239
   přechodně bydlící 139 139 139 139 139 139 139
   celkem 428 427 427 407 398 388 378
   Obec Martínkov celkem trvale bydlící 289 288 288 268 259 249 239
   přechodně bydlící 139 139 139 139 139 139 139
   celkem 428 427 427 407 398 388 378
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Martínkov 276 273 274 259 254 259 263 261 257 259 255 255 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Martínkov - - - - - - 239
   Obec Martínkov celkem - - - - - - 239
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Martínkov nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude řešeno vybudováním veřejného vodovodu a jeho napojením na rozvodnou síť obce Domamil (po jejím vybudování). Voda bude dodávána gravitačně z VDJ Vít 2000 m3 (557,0 / 552,0 m.n.m.), plněného z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro OV Třebíč, z ÚV Štítary (VN Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Martínkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Martínkov - - - - - - 239
   Obec Martínkov celkem - - - - - - 239
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Martinkov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Martínkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Martínkov 10 000,0 20 000,0 30 000,0
  Obec Martínkov celkem 10 000,0 20 000,0 30 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.