Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lukov - CZ063.3710.6106.265 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lukov

  Číslo obce PRVKUK 265
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.265
  Kód obce 550566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0265.01 Lukov 08898 88986
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lukov leží severně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 3 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lukov trvale bydlící 367 366 366 402 420 437 452
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 382 381 381 417 435 452 467
   Obec Lukov celkem trvale bydlící 367 366 366 402 420 437 452
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 382 381 381 417 435 452 467
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lukov 372 384 379 376 373 373 372 373 386 388 396 396 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lukov 308 316 330 400 418 435 450
   Obec Lukov celkem 308 316 330 400 418 435 450
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lukov má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený gravitačně z VDJ Moravské Budějovice 600 + 1600 (504,0/500,0 m n.m.) a napojený přes VDJ na skupinový vodovod Vranov - Moravské Budějovice – Dukovany, oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lukov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lukov - - 362 357 375 392 407
   Obec Lukov celkem - - 362 357 375 392 407
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Kanalizační sř obce je napojena na ČOV Moravské Budějovice .

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Obec je napojena kanalizační sítí na ČOV Moravské Budějovice.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lukov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lukov - 6 921,0 6 921,0
  Obec Lukov celkem - 6 921,0 6 921,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.