Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lovčovice - CZ063.3710.6106.264 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lovčovice

  Číslo obce PRVKUK 264
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.264
  Kód obce 544957
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0264.01 Lovčovice 09303 93033
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lovčovice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 21 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lovčovice trvale bydlící 64 64 64 54 51 47 43
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 64 64 64 54 51 47 43
   Obec Lovčovice celkem trvale bydlící 64 64 64 54 51 47 43
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 64 64 64 54 51 47 43
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lovčovice 56 57 59 59 59 61 59 61 64 65 62 62 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lovčovice - - - - - - 43
   Obec Lovčovice celkem - - - - - - 43
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lovčovice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci není vyhovující, do budoucna je navrženo vybudování veřejného vodovodu, napojeného přivaděčem přes obec Menhartice na jemnickou větev oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze skupinového vodovodu Třebíčsko, zdroj ÚV Štítary (VN Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lovčovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lovčovice - - - - - - -
   Obec Lovčovice celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lovčovice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lovčovice 6 500,0 - 6 500,0
  Obec Lovčovice celkem 6 500,0 - 6 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.