Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lomy - CZ063.3710.6106.263 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lomy

  Číslo obce PRVKUK 263
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.263
  Kód obce 587605
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0263.01 Lomy 08681 86819
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lomy leží západně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 15 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lomy trvale bydlící 153 153 153 132 127 122 117
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 163 163 163 142 137 132 127
   Obec Lomy celkem trvale bydlící 153 153 153 132 127 122 117
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 163 163 163 142 137 132 127
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lomy 133 132 132 126 126 120 120 122 128 125 126 126 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lomy 154 154 154 132 127 122 117
   Obec Lomy celkem 154 154 154 132 127 122 117
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lomy má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z vodojemu Lomy 50 m3 (577,8 / 576,2 m.n.m.), vybaveného úpravnou vody. Voda je do vodojemu přiváděna čerpáním z místního zdroje - jímací studny s vydatností 2,8 l/s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lomy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lomy - - - - - - 117
   Obec Lomy celkem - - - - - - 117
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Lomy
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lomy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lomy 300,0 10 000,0 10 300,0
  Obec Lomy celkem 300,0 10 000,0 10 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.