Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Litohoř - CZ063.3710.6106.262 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Litohoř

  Číslo obce PRVKUK 262
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.262
  Kód obce 550507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0262.01 Litohoř 08537 85375
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Litohoř leží severozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 4 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Litohoř trvale bydlící 479 478 478 572 589 604 617
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 479 478 478 572 589 604 617
   Obec Litohoř celkem trvale bydlící 479 478 478 572 589 604 617
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 479 478 478 572 589 604 617
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Litohoř 577 588 586 580 561 541 531 543 542 547 561 561 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Litohoř 110 219 400 392 409 424 437
   Obec Litohoř celkem 110 219 400 392 409 424 437
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Litohoř má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený gravitačně z věžového VDJ Litohoř 60 m3 (497,9/495,5 m n.m.). Vodojem je plněný z přívodního řadu - větve skupinového vodovodu Vranov - Moravské Budějovice – Dukovany, oblastního vodovodu Třebíč.
   V roce 2010 byl realizován vodovodní řad pro lokalitu RD Koupaliště v délce cca 115 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Litohoř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Litohoř - - - 150 300 424 500
   Obec Litohoř celkem - - - 150 300 424 500
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích a odtud odváděny do místního vodního toku.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Moravské Budějovice.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Litohoř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Litohoř 300,0 9 000,0 9 300,0
  Obec Litohoř celkem 300,0 9 000,0 9 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.