Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lhotice - CZ063.3710.6106.261 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lhotice

  Číslo obce PRVKUK 261
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.261
  Kód obce 544876
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0261.01 Lhotice 08129 81299
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhotice leží západně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 15 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotice trvale bydlící 156 156 156 154 150 146 142
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 162 162 162 160 156 152 148
   Obec Lhotice celkem trvale bydlící 156 156 156 154 150 146 142
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 162 162 162 160 156 152 148
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lhotice 162 158 165 161 160 161 160 155 154 153 144 144 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotice - - - - - - 142
   Obec Lhotice celkem - - - - - - 142
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lhotice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který bude napojen na gravitační část jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč pod VDJ Skalka 800 m3 (528,0/524,1 m n.m.).

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (zdroj vody vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lhotice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotice - - - - - - 142
   Obec Lhotice celkem - - - - - - 142
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do místního vodního toku.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Jemnice.

   Pokud nebude zajištěn napojení na ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lhotice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lhotice 6 000,0 12 500,0 18 500,0
  Obec Lhotice celkem 6 000,0 12 500,0 18 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.