Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lesonice - CZ063.3710.6106.260 - stav 29. 1. 2018

 1. Obec

  Lesonice

  Číslo obce PRVKUK 260
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.260
  Kód obce 591009
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0260.01 Lesonice 08023 80233
  CZ063.3710.6106.0260.02 Horní Lažany 08022 80225
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lesonice leží severozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 8 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi Horní Lažany a Lesonice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Lažany trvale bydlící 26 26 26 28 29 29 29
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 26 26 26 28 29 29 29
   Lesonice trvale bydlící 458 457 457 424 405 387 367
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 458 457 457 424 405 387 367
   Obec Lesonice celkem trvale bydlící 484 483 483 452 434 416 396
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 484 483 483 452 434 416 396
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lesonice 472 470 474 474 460 467 470 489 488 483 494 494 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Lažany - - - - - - 29
   Lesonice - - - - - - 367
   Obec Lesonice celkem - - - - - - 396
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Horní Lažany
   Místní část Horní Lažany nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni individuálně z vlastních studní.

   Místní (městská) část Lesonice
   Místní část Lesonice nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni individuálně z vlastních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Horní Lažany
   V místní části Horní Lažany bude vybudován veřejný vodovod, napojený na rozvodnou síť místní části Lesonice.

   Místní (městská) část Lesonice
   V místní části obce Lesonice bude vybudován obecní veřejný vodovod zásobený gravitačně z plánovaného VDJ Babice 300 m3 (570,0 m n.m.) plněného z oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec i místní část se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj vody vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lesonice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Lažany - - - - - - -
   Lesonice 420 420 420 424 405 387 367
   Obec Lesonice celkem 420 420 420 424 405 387 367
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Horní Lažany

   V místní části byla v roce 2018 byla realizována výstavba gravitační splaškové kanalizace, která byla svedena do čerpací stanice. Odpadní vody jsou z čerpací stanice přečerpány do kanalizace místní části Lesonice, která je ukončena ČOV Lesonice.

    

   Místní (městská) část Lesonice

   Místní část má vybudovanou z části jednotnou a z části oddílnou kanalizační síť. Splašky jsou odváděny na stávající ČOV v místní části.

   V roce 2018 bylo realizováno prodloužení stoky AB až ke stoce A, na kterou bude gravitačně napojena. Prodloužení stoky AB je realizováno jako gravitační jednotná kanalizace.

    

   V místní části je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 1 250 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Lesonice, Horní Lažany

   Nově napojené obce (místní části): Cidlina

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Horní Lažany

   Navrhuje se s dostavbou kanalizační sítě v lokalitách, kde není dosud vybudována.

    

   Místní (městská) část Lesonice

   Uvažuje v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   Dále se uvažuje s modernizací ČOV.

    

   Po vybudování nové splaškové kanalizace v obci bude stoka AB sloužit jako splašková kanalizace.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Lesonice, Horní Lažany

   Nově napojené obce (místní části): Cidlina

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Lesonice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Lažany 5 000,0 18 000,0 23 000,0
  Lesonice 18 000,0 11 100,0 29 100,0
  Obec Lesonice celkem 23 000,0 29 100,0 52 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  29. 1. 2018 136/2018 administrativní opatření Horní Lažany - splašková kanalizace Horní Lažany v cekové délce 1 764,00 m vč. výtlaku na ČOV Lesonice
  10. 1. 2018 137/2018 administrativní opatření Lesonice - prodloužení splaškové kanalizace stoka AB v celkové délce 154,16 m
  13. 9. 2016 0504/05/2016/ZK usnesení zastupitelstva Doplnění opatření v oblasti odkanalizování čištění odpadních vod v místní části Leskovice - prodloužení stoky AB.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.