Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lesná - CZ063.3710.6106.259 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lesná

  Číslo obce PRVKUK 259
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.259
  Kód obce 590983
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0259.01 Lesná 08016 80161
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lesná leží severozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 16 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesná trvale bydlící 93 93 93 88 85 82 78
   přechodně bydlící 40 40 40 25 25 25 25
   celkem 133 133 133 113 110 107 103
   Obec Lesná celkem trvale bydlící 93 93 93 88 85 82 78
   přechodně bydlící 40 40 40 25 25 25 25
   celkem 133 133 133 113 110 107 103
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lesná 98 91 90 89 87 94 94 91 92 93 91 91 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesná - - - - - - -
   Obec Lesná celkem - - - - - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lesná nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou individuálně ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se s novými zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Lesná navrženo k realizaci žádně opatření.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesná - - - - - - -
   Obec Lesná celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny do vodního toku.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lesná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lesná - 200,0 200,0
  Obec Lesná celkem - 200,0 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.