Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Láz - CZ063.3710.6106.258 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Láz

  Číslo obce PRVKUK 258
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.258
  Kód obce 510556
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0258.01 Láz 10678 106780
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Láz leží jihozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 7 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Láz trvale bydlící 280 279 279 276 274 272 269
   přechodně bydlící 7 7 7 7 7 7 7
   celkem 287 286 286 283 281 279 276
   Obec Láz celkem trvale bydlící 280 279 279 276 274 272 269
   přechodně bydlící 7 7 7 7 7 7 7
   celkem 287 286 286 283 281 279 276
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Láz 277 281 281 278 273 273 277 285 284 283 284 284 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Láz 214 226 247 238 236 234 231
   Obec Láz celkem 214 226 247 238 236 234 231
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Láz má vybudovaný veřejný vodovod v rámci skupinového vodovodu Nové Syrovice - Láz napojeného na oblastní vodovod Třebíč. Do rozvodné sítě je voda dodávána gravitačně z věžového VDJ Častohostice 500 m3 (483,2 477,6 m n.m.), který je plněný čerpáním z VDJ s čerpací stanicí Častohostice 2000 m3 (434,7/429,3 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Láz realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Láz - - - 270 268 266 263
   Obec Láz celkem - - - 270 268 266 263
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace a čistírna odpadních vod (kolaudace 2013). Čistírna odpadních vod je společná pro obec Nové Syrovice.

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): Láz, Nové Syrovice
   Nově napojené obce (místní části): Nimpšov, Dědice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): Láz, Nové Syrovice
   Nově napojené obce (místní části): Nimpšov, Dědice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Láz realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Láz 300,0 - 300,0
  Obec Láz celkem 300,0 - 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.