Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kostníky - CZ063.3710.6106.257 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kostníky

  Číslo obce PRVKUK 257
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.257
  Kód obce 590894
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0257.01 Kostníky 07059 70599
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kostníky leží jihozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 14 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kostníky trvale bydlící 226 226 225 188 179 171 161
   přechodně bydlící 10 10 10 5 5 5 5
   celkem 236 236 235 193 184 176 166
   Obec Kostníky celkem trvale bydlící 226 226 225 188 179 171 161
   přechodně bydlící 10 10 10 5 5 5 5
   celkem 236 236 235 193 184 176 166
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kostníky 195 190 182 182 185 180 185 188 198 200 193 193 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kostníky 236 236 234 193 184 176 166
   Obec Kostníky celkem 236 236 234 193 184 176 166
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kostníky má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je gravitačně zásobena z VDJ Police 60 m3, který je společný pro obce Kostníky a Police. Voda je do vodojemu přiváděna z místního vrtu na hranici k.ú. V Suchém dole, v případě nedostatku vody je možno obec Kostníky zásobit z obecní studny, která před připojením na VDJ plnila funkci zdroje a má dostatečnou vydatnost.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kostníky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kostníky - - - - - - 166
   Obec Kostníky celkem - - - - - - 166
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť s platným povolením k vypouštění odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Police.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kostníky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kostníky 300,0 15 000,0 15 300,0
  Obec Kostníky celkem 300,0 15 000,0 15 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.