Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Komárovice - CZ063.3710.6106.256 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Komárovice

  Číslo obce PRVKUK 256
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.256
  Kód obce 590878
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0256.01 Komárovice 06873 68730
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Komárovice leží západně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 8 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Komárovice trvale bydlící 118 118 118 113 109 106 102
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 128 128 128 123 119 116 112
   Obec Komárovice celkem trvale bydlící 118 118 118 113 109 106 102
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 128 128 128 123 119 116 112
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Komárovice 108 115 115 112 116 115 116 122 121 120 116 116 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Komárovice - - - - - - 102
   Obec Komárovice celkem - - - - - - 102
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Komárovice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu a jeho napojením na rozvodnou síť obec Domamil (po jejím vybudování). Voda bude dodávána gravitačně z VDJ Vít 2000 m3 (557,0/552,0 m n.m.), plněného z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj vody vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Komárovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Komárovice - - - - - - 102
   Obec Komárovice celkem - - - - - - 102
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Komárovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Komárovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Komárovice 7 300,0 9 500,0 16 800,0
  Obec Komárovice celkem 7 300,0 9 500,0 16 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.