Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kojatice - CZ063.3710.6106.255 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kojatice

  Číslo obce PRVKUK 255
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.255
  Kód obce 590851
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0255.01 Kojatice 06780 67806
  CZ063.3710.6106.0255.02 Velký Újezd 06781 67814
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kojatice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 10 km. Obec je tvořena dvěmi místními částmi Kojatice a Velký Újezd.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojatice trvale bydlící 214 214 214 235 237 239 240
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 214 214 214 235 237 239 240
   Velký Újezd trvale bydlící 156 156 156 50 50 49 49
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 156 156 156 50 50 49 49
   Obec Kojatice celkem trvale bydlící 370 370 370 285 287 288 289
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 370 370 370 285 287 288 289
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kojatice 306 296 279 294 286 263 255 260 247 277 273 273 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojatice - - - 232 234 236 237
   Velký Újezd - - - 49 49 48 48
   Obec Kojatice celkem - - - 281 283 284 285
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kojatice
   Zásobení obou místních částí bylo vyřešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který byl napojen na gravitační část jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč pod VDJ Skalka 800 m3 (528,0/524,1 m n.m.).
   V obou místních částech byly vybudovány vodovodní řady z PVC DN 90 v celkové délce 2163 m.  

   Místní (městská) část Velký Újezd
   Zásobení místní části Velký Újezd bylo vyřešeno vybudováním místního veřejného vodovodu a jeho připojením přímo na rozvodnou síť Kojatic.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kojatice
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Velký Újezd
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Obec Kojatice se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kojatice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojatice - - - - - - 237
   Velký Újezd - - - - - - 48
   Obec Kojatice celkem - - - - - - 285
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kojatice
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Velký Újezd
   V této místní části se nachází domov důchodců, který má svou vlastní ČOV. Na ni je napojeno 150 obyvatel domova.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kojatice
   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kojatice, Velký Újezd
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní(městská) část Velký Újezd
   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny na ČOV Kojatice.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kojatice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kojatice - 12 000,0 12 000,0
  Velký Újezd - 5 000,0 5 000,0
  Obec Kojatice celkem - 17 000,0 17 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.