Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kdousov - CZ063.3710.6106.254 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kdousov

  Číslo obce PRVKUK 254
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.254
  Kód obce 590819
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0254.01 Kdousov 06465 64653
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kdousov leží jihozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 14 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kdousov trvale bydlící 108 108 108 110 106 102 98
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 148 148 148 150 146 142 138
   Obec Kdousov celkem trvale bydlící 108 108 108 110 106 102 98
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 148 148 148 150 146 142 138
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kdousov 107 113 115 119 119 115 110 113 113 117 123 123 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kdousov 148 147 146 110 106 102 98
   Obec Kdousov celkem 148 147 146 110 106 102 98
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kdousov má od r. 1948 vybudovaný veřejný vodovod, zásobený gravitačně z VDJ Kdousov 50 m3. Voda je do vodojemu přiváděna z vlastní místní studny čerpáním.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména rozvodné sítě). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Výhledově se uvažuje s napojením obce na skupinový vodovod Mladoňovice – Kdousov – Jiratice – Radotice – Bačkovice zásobený z jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se výhledově uvažuje s posílením místního zdroje využitím společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj vody vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kdousov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kdousov - - - - - - 98
   Obec Kdousov celkem - - - - - - 98
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem do obce Kostníky a odtud na ČOV Police.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kdousov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kdousov 5 000,0 8 500,0 13 500,0
  Obec Kdousov celkem 5 000,0 8 500,0 13 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.