Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jiratice - CZ063.3710.6106.253 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jiratice

  Číslo obce PRVKUK 253
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.253
  Kód obce 550591
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0253.01 Jiratice 12527 125270
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jiratice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 16 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jiratice trvale bydlící 86 86 86 73 67 61 56
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 86 86 86 73 67 61 56
   Obec Jiratice celkem trvale bydlící 86 86 86 73 67 61 56
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 86 86 86 73 67 61 56
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jiratice 80 78 78 76 78 76 71 74 70 72 76 76 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jiratice - - - - - - 56
   Obec Jiratice celkem - - - - - - 56
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jiratice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude výhledově řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který bude zásoben přívodním řadem z navrženého VDJ Jiratice 500 m3 (490,0 m n.m.). Vodojem bude plněn z jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Jiratice se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj vody vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jiratice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jiratice - - - - - - 56
   Obec Jiratice celkem - - - - - - 56
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud odváděny výtlakem na ČOV Police.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jiratice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jiratice 5 000,0 9 500,0 14 500,0
  Obec Jiratice celkem 5 000,0 9 500,0 14 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.