Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jemnice - CZ063.3710.6106.252 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jemnice

  Číslo obce PRVKUK 252
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.252
  Kód obce 590789
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0252.01 Jemnice 41258 412589
  CZ063.3710.6106.0252.02 Louka 08719 87190
  CZ063.3710.6106.0252.03 Panenská 11749 117498
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Jemnice leží jižně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 23 km. Město je tvořeno třemi městskými částmi Jemnice, Louka a Panenská. Městem protéká vodní tok Želetavka. Rozsah zástavby je v rozmezí 442 – 480 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jemnice trvale bydlící 4 095 4 087 4 086 4 022 4 006 3 985 3 951
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 4 125 4 117 4 116 4 052 4 036 4 015 3 981
   Louka trvale bydlící 107 107 107 88 82 76 70
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 117 117 117 98 92 86 80
   Panenská trvale bydlící 105 105 105 94 91 89 86
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 115 115 115 104 101 99 96
   Obec Jemnice celkem trvale bydlící 4 307 4 299 4 298 4 204 4 179 4 150 4 107
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 4 357 4 349 4 348 4 254 4 229 4 200 4 157
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jemnice 4425 4347 4293 4195 4133 4087 4077 4075 4034 4001 4014 4014 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jemnice 4 117 4 112 4 111 3 948 3 932 3 911 3 877
   Louka - - - - - - 70
   Panenská - - - 94 91 89 86
   Obec Jemnice celkem 4 117 4 112 4 111 4 042 4 023 4 000 4 033
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jemnice
   Ve městské části Jemnice existuje kompletní rozvodná síť, rozdělená na dvě tlaková pásma s vlastními třemi vodojemy: VDJ Jemnice – DTP 1000 m3 (508,4/504,9 m n.m.), VDJ Jemnice – DTP 360 m3 (508,4/504,9 m n.m.), VDJ Jemnice – HTP 1000 m3 (524,5/521,0 m n.m.). Řídícími jsou vodojemy DTP, plněné přes úpravnu vody ve Štítarech z oblastního vodovodu Třebíč. Místní podzemní zdroje vody jsou považovány za rezervní, povrchové zdroje vody Menhartice a Jemnice se nevyužívají.

   Místní(městská) část Louka
   Městská část Louka nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Panenská
   Městská část Panenská má částečně vybudovaný veřejný skupinový vodovod Pálovice - Panenská, napojený na místní zdroje - dva vrty o vydatnosti 0,7 l/sec. Voda je čerpána do VDJ Panenská 150 m3 přes úpravnu vody, obec je zásobována gravitačně. V případě nedostatku vody je možné využívat i kopanou obecní studnu, nacházející se nad rybníkem v městské části Panenská. Část obyvatel je zásobena ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jemnice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Louka
   Zásobení městské části Louka bude řešeno vybudováním veřejného vodovodu, který bude napojen přívodním řadem na rozvod městské části Jemnice.

   Místní (městská) část Panenská
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro město Jemnice se s novými zdroji neuvažuje. Pro městskou část Louka se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj vody vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Jemnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jemnice 3 830 3 939 3 938 3 996 3 980 3 959 3 925
   Louka - - - - - - 70
   Panenská - - - - - - -
   Obec Jemnice celkem 3 830 3 939 3 938 3 996 3 980 3 959 3 995
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jemnice
   Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť.
   V městské části je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 6 000 EO.
   Odpadní voda je vypouštěna do řeky Želetavky.

   V současnosti napojené obce (městské části): Jemnice
   Nově napojené obce : Lhotice
   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

   Místní (městská) část Louka
   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V místní části není čistírna odpadních vod.

   Místní(městská) část Panenská
   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V místní části není čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jemnice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V městské části je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (městské části): Jemnice
   Nově napojené obce : Lhotice
   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

   Místní(městská) část Louka
   V městské části Louka navrhujeme vybudování nové kanalizace, odvádějící splaškové vody.

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Louka
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Panenská
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Jemnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jemnice 33 064,0 57 700,0 90 764,0
  Louka 11 000,0 8 000,0 19 000,0
  Panenská 4 000,0 - 4 000,0
  Obec Jemnice celkem 48 064,0 65 700,0 113 764,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.