Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jakubov u Mor.Budějovic - CZ063.3710.6106.251 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jakubov u Moravských Budějovic

  Číslo obce PRVKUK 251
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.251
  Kód obce 590746
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0251.01 Jakubov u Moravských Budějovic 05655 56553
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jakubov u Moravských Budějovic leží severozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 5 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jakubov u Moravských Budějovic trvale bydlící 572 571 571 616 624 632 637
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 587 586 586 631 639 647 652
   Obec Jakubov u Moravských Budějovic celkem trvale bydlící 572 571 571 616 624 632 637
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 587 586 586 631 639 647 652
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jakubov u Moravských Budějovic 625 612 613 597 606 633 606 604 632 637 647 647 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jakubov u Moravských Budějovic - - - - - - 637
   Obec Jakubov u Moravských Budějovic celkem - - - - - - 637
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jakubov u Moravských Budějovic nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Uvažuje se s výstavbou vodovodu a jeho napojením na VDJ Vít 2000 m3 (557,0/552,0 m n.m.), plněný z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj vody vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jakubov u Moravských Budějovic realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jakubov u Moravských Budějovic - - - - - - 637
   Obec Jakubov u Moravských Budějovic celkem - - - - - - 637
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť. Kanalizace je zaústěna do Jakubovského potoka.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na obec Litohoř a odtud na ČOV Moravské Budějovice.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jakubov u Moravských Budějovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jakubov u Moravských Budějovic 16 500,0 23 000,0 39 500,0
  Obec Jakubov u Moravských Budějovic celkem 16 500,0 23 000,0 39 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.