Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chotěbudice - CZ063.3710.6106.250 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Chotěbudice

  Číslo obce PRVKUK 250
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.250
  Kód obce 550477
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0250.01 Chotěbudice 05294 52949
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chotěbudice leží západně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 16 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chotěbudice trvale bydlící 112 112 112 104 101 98 94
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 127 127 127 119 116 113 109
   Obec Chotěbudice celkem trvale bydlící 112 112 112 104 101 98 94
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 127 127 127 119 116 113 109
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chotěbudice 103 106 103 101 101 100 101 99 99 95 96 96 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chotěbudice - - - - - - 94
   Obec Chotěbudice celkem - - - - - - 94
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chotěbudice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který bude zásobován přívodním řadem napojeným na rozvodnou síť města Jemnice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastního vodovodu Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdrojvody vodní nádrž  Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chotěbudice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chotěbudice - - - - - - 94
   Obec Chotěbudice celkem - - - - - - 94
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Chotěbudice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chotěbudice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chotěbudice 10 000,0 7 500,0 17 500,0
  Obec Chotěbudice celkem 10 000,0 7 500,0 17 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.