Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hornice - CZ063.3710.6106.249 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hornice

  Číslo obce PRVKUK 249
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.249
  Kód obce 590665
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0249.01 Hornice 04475 44750
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hornice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 12 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hornice trvale bydlící 80 80 80 78 76 74 72
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 90 90 90 88 86 84 82
   Obec Hornice celkem trvale bydlící 80 80 80 78 76 74 72
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 90 90 90 88 86 84 82
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hornice 76 79 79 80 79 76 76 76 73 69 64 64 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hornice - - - - - - 72
   Obec Hornice celkem - - - - - - 72
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hornice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který bude napojen na gravitační část jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč pod VDJ Skalka 800 m3 (528,0/524,1 m n.m.) přes redukční ventil.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj vody vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hornice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hornice - - - - - - -
   Obec Hornice celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Hornice navrženo k realizaci žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hornice 5 000,0 - 5 000,0
  Obec Hornice celkem 5 000,0 - 5 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.