Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Domamil - CZ063.3710.6106.248 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Domamil

  Číslo obce PRVKUK 248
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.248
  Kód obce 590568
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0248.01 Domamil 03054 30546
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Domamil leží severozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká vodní tok Rokytka. Rozsah zástavby je v rozmezí 480 – 495 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Domamil trvale bydlící 272 271 271 300 310 320 330
   přechodně bydlící - - - 20 20 25 25
   celkem 272 271 271 320 330 345 355
   Obec Domamil celkem trvale bydlící 272 271 271 300 310 320 330
   přechodně bydlící - - - 20 20 25 25
   celkem 272 271 271 320 330 345 355
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Domamil 288 297 298 296 301 305 309 308 305 306 317 317 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Domamil - - - - - 320 320
   Obec Domamil celkem - - - - - 320 320
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Domamil nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Uvažuje se s výstavbou veřejného vodovodu.
   V případě, že cca do r. 2020 nebude vybudována třebíčská větev oblastního vodovodu Třebíč, bude v obci realizován nový zdroj vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Domamil realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Domamil - - - - - 320 320
   Obec Domamil celkem - - - - - 320 320
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť délky cca 2 000 m, na níž je nepojeno cca 98 % obyvatel.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Domamil
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Domamil realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Domamil 8 000,0 20 000,0 28 000,0
  Obec Domamil celkem 8 000,0 20 000,0 28 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.