Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dolní Lažany - CZ063.3710.6106.247 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dolní Lažany

  Číslo obce PRVKUK 247
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.247
  Kód obce 587664
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0247.01 Dolní Lažany 02943 29432
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Lažany leží severně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 4 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Lažany trvale bydlící 152 152 152 160 161 162 163
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 182 182 182 190 191 192 193
   Obec Dolní Lažany celkem trvale bydlící 152 152 152 160 161 162 163
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 182 182 182 190 191 192 193
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dolní Lažany 152 158 154 155 159 160 153 150 148 148 149 149 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Lažany 146 148 151 60 65 65 65
   Obec Dolní Lažany celkem 146 148 151 60 65 65 65
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Lažany má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na vodovodní přívaděč Moravské Budějovice - Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Vít 2000 m3 (557,0/552,0 m n.m.), plněný z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dolní Lažany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Lažany - - - - 120 162 163
   Obec Dolní Lažany celkem - - - - 120 162 163
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny výtlakem na obec Lesůňky a poté přes obec Popovice na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dolní Lažany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dolní Lažany 300,0 5 000,0 5 300,0
  Obec Dolní Lažany celkem 300,0 5 000,0 5 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.