Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dešov - CZ063.3710.6106.246 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dešov

  Číslo obce PRVKUK 246
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.246
  Kód obce 590533
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0246.01 Dešov 02572 25721
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dešov leží jihozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 10 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dešov trvale bydlící 432 431 431 410 398 386 373
   přechodně bydlící 88 88 88 88 88 88 88
   celkem 520 519 519 498 486 474 461
   Obec Dešov celkem trvale bydlící 432 431 431 410 398 386 373
   přechodně bydlící 88 88 88 88 88 88 88
   celkem 520 519 519 498 486 474 461
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dešov 412 423 420 421 421 425 422 430 435 424 427 427 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dešov 419 419 419 407 395 383 370
   Obec Dešov celkem 419 419 419 407 395 383 370
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dešov má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přes armaturní šachtu s redukčním ventilem na gravitační část jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Skalka 800 m3 (528,0/524,1 m n.m.). Obec je součástí skupinového vodovodu „Vranov".

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dešov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dešov - - - - - - 370
   Obec Dešov celkem - - - - - - 370
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Splaškové vody odtékají do Dešovského potoka.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Dešov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dešov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dešov 300,0 26 000,0 26 300,0
  Obec Dešov celkem 300,0 26 000,0 26 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.