Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dědice - CZ063.3710.6106.245 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dědice

  Číslo obce PRVKUK 245
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.245
  Kód obce 590525
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0245.01 Dědice 02532 25321
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dědice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 8 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dědice trvale bydlící 141 141 141 135 133 130 127
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 151 151 151 145 143 140 137
   Obec Dědice celkem trvale bydlící 141 141 141 135 133 130 127
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 151 151 151 145 143 140 137
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dědice 130 135 133 132 129 130 129 126 122 124 123 123 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dědice - - - - - - 127
   Obec Dědice celkem - - - - - - 127
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dědice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který bude napojen na třebíčskou větev oblastního vodovodu Třebíč přímo z rozvodné sítě obce Nimpšov. Pro posílení tlaku pro budoucí vodovod bude v obci vybudována ATS.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (zdroj vody vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dědice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dědice - - - - - - 127
   Obec Dědice celkem - - - - - - 127
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny výtlakem na Nimpšov, Nové Syrovice a odtud na ČOV Láz.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dědice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dědice 11 000,0 13 000,0 24 000,0
  Obec Dědice celkem 11 000,0 13 000,0 24 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.