Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Častohostice - CZ063.3710.6106.244 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Častohostice

  Číslo obce PRVKUK 244
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.244
  Kód obce 553964
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0244.01 Častohostice 18044 180441
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Častohostice leží jižně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 4km. Obcí protéká vodní tok Jevišovka.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Častohostice trvale bydlící 179 179 179 199 198 198 197
   přechodně bydlící 9 9 9 9 9 9 9
   celkem 188 188 188 208 207 207 206
   Obec Častohostice celkem trvale bydlící 179 179 179 199 198 198 197
   přechodně bydlící 9 9 9 9 9 9 9
   celkem 188 188 188 208 207 207 206
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Častohostice 190 206 200 196 191 179 182 190 188 190 186 186 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Častohostice 177 177 177 199 198 198 197
   Obec Častohostice celkem 177 177 177 199 198 198 197
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Častohostice má vybudovaný veřejný skupinový vodovod Častohostice – Vesce, napojený na oblastní vodovod Třebíč, větev Častohostickou. Do rozvodné sítě je voda dodávána gravitačně z věžového VDJ Častohostice 500 m3 (483,2/477,6 m n.m.). V katastru obce se nachází VDJ s čerpací stanicí Častohostice 2000 m3 (434,7/429,3 m n.m.), plněný gravitačně z úpravny vody Štítary, který čerpá vodu do VDJ Nové Syrovice a Moravské Budějovice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Častohostice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Častohostice - - - - - - 197
   Obec Častohostice celkem - - - - - - 197
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Častohostice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Častohostice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Častohostice 300,0 10 500,0 10 800,0
  Obec Častohostice celkem 300,0 10 500,0 10 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.