Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Cidlina - CZ063.3710.6106.243 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Cidlina

  Číslo obce PRVKUK 243
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.243
  Kód obce 590428
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0243.01 Cidlina 01773 17736
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Cidlina leží severozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká vodní tok Cidlina.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cidlina trvale bydlící 117 117 117 95 88 80 73
   přechodně bydlící 16 16 16 35 40 40 45
   celkem 133 133 133 130 128 120 118
   Obec Cidlina celkem trvale bydlící 117 117 117 95 88 80 73
   přechodně bydlící 16 16 16 35 40 40 45
   celkem 133 133 133 130 128 120 118
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Cidlina 98 98 93 94 93 92 91 85 83 83 84 84 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cidlina - - - - - - 118
   Obec Cidlina celkem - - - - - - 118
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Cidlina nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod obyvatelé jsou zásobeni individuálně z vlastních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec bude napojena na oblastní vodovod Třebíč přes připravovaný VDJ Babice 300 m3 (570,0 m n.m.). Rozvodná síť bude z VDJ zásobena gravitačně.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Cidlina realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cidlina - - - - - - 118
   Obec Cidlina celkem - - - - - - 118
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Lesonice.


   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Cidlina realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Cidlina 11 800,0 12 100,0 23 900,0
  Obec Cidlina celkem 11 800,0 12 100,0 23 900,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.