Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Budkov - CZ063.3710.6106.242 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Budkov

  Číslo obce PRVKUK 242
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.242
  Kód obce 590410
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0242.01 Budkov 01558 15580
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Budkov leží západně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 12 km. Obcí protéká vodní tok Bihanka.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budkov trvale bydlící 378 377 377 364 354 344 332
   přechodně bydlící 18 18 18 18 18 18 18
   celkem 396 395 395 382 372 362 350
   Obec Budkov celkem trvale bydlící 378 377 377 364 354 344 332
   přechodně bydlící 18 18 18 18 18 18 18
   celkem 396 395 395 382 372 362 350
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Budkov 360 375 377 373 369 367 373 367 357 366 359 359 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budkov - - - 347 337 327 315
   Obec Budkov celkem - - - 347 337 327 315
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Budkov je vybudovaný veřejný vodovod. Tlakové pásmo řídí VDJ Oponešice 100 m3 (562,8/555,6 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Budkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budkov - - - - - - 315
   Obec Budkov celkem - - - - - - 315
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Budkov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Budkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Budkov - 22 000,0 22 000,0
  Obec Budkov celkem - 22 000,0 22 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.