Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bohušice - CZ063.3710.6106.241 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bohušice

  Číslo obce PRVKUK 241
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.241
  Kód obce 550400
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0241.01 Bohušice 00660 6602
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bohušice leží severozápadně od města Moravské Budějovice, ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká vodní tok Rokytka.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohušice trvale bydlící 120 120 120 141 145 150 153
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 120 120 120 141 145 150 153
   Obec Bohušice celkem trvale bydlící 120 120 120 141 145 150 153
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 120 120 120 141 145 150 153
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bohušice 117 140 136 140 145 144 144 142 143 136 134 134 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohušice 120 120 120 141 145 150 153
   Obec Bohušice celkem 120 120 120 141 145 150 153
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bohušice má vybudovaný místní veřejný vodovod, zásobený vodou z vranovské větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bohušice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohušice - - - - - - 153
   Obec Bohušice celkem - - - - - - 153
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizace délky cca 800 m, na níž je napojeno cca 90 % obyvatel obce. Ostatní odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bohušice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bohušice 300,0 13 000,0 13 300,0
  Obec Bohušice celkem 300,0 13 000,0 13 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.