Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Blatnice - CZ063.3710.6106.240 - stav 10. 12. 2019

 1. Obec

  Blatnice

  Číslo obce PRVKUK 240
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.240
  Kód obce 590321
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0240.01 Blatnice 00532 5321
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blatnice leží západně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 4 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blatnice trvale bydlící 383 382 382 382 370 375 370
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 393 392 392 392 380 385 380
   Obec Blatnice celkem trvale bydlící 383 382 382 382 370 375 370
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 393 392 392 392 380 385 380
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Blatnice 359 365 372 372 381 384 385 375 367 361 360 360 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blatnice 267 289 327 351 339 344 339
   Obec Blatnice celkem 267 289 327 351 339 344 339
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blatnice má vybudovaný místní veřejný vodovod, napojený na věžový vodojem Blatnice 100 m3 (480,1/473,7 m n.m.). V současnosti je vodojem dočasně mimo provoz z důvodu malé spotřeby vody. Zásobení vodou je řešeno z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.
   V roce 2009 bylo v obci vybudováno prodloužení vodovodního řadu o 70 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Blatnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blatnice 0 0 0 0 0 0 339
   Obec Blatnice celkem 0 0 0 0 0 0 339
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.  Odpadní vody budou odváděny výtlakem do kanalizace města Jaroměřice nad Rokytnou a touto kanalizací na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Blatnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Blatnice - 36 219,0 36 219,0
  Obec Blatnice celkem - 36 219,0 36 219,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  10. 12. 2019 0543/07/2019/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - splašková kanalizace a napojení na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.