Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bačkovice - CZ063.3710.6106.239 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bačkovice

  Číslo obce PRVKUK 239
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.239
  Kód obce 544833
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3174
  Jemnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0239.01 Bačkovice 00081 817
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bačkovice leží jihozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 20 km. Obcí protéká vodní tok Želetavka.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bačkovice trvale bydlící 139 139 139 111 99 87 76
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 159 159 159 131 119 107 96
   Obec Bačkovice celkem trvale bydlící 139 139 139 111 99 87 76
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 159 159 159 131 119 107 96
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bačkovice 119 121 117 118 115 111 108 103 100 92 96 96 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bačkovice - - - - - - -
   Obec Bačkovice celkem - - - - - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bačkovice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude výhledově řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který bude zásobován přívodním řadem přes obec Radotice z navrženého VDJ Jiratice 500 m3 přes redukční ventil. Vodojem je plněn z jemnické větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj VN Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bačkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bačkovice - - - - - - 76
   Obec Bačkovice celkem - - - - - - 76
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Radotice, Bačkovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bačkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bačkovice 11 700,0 11 000,0 22 700,0
  Obec Bačkovice celkem 11 700,0 11 000,0 22 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.