Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Babice - CZ063.3710.6106.238 - stav 11. 12. 2018

 1. Obec

  Babice

  Číslo obce PRVKUK 238
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6106.238
  Kód obce 590274
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1571 (6106)
  Moravské Budějovice
  Číslo POU
  Název POU
  3182
  Moravské Budějovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6106.0238.01 Babice 00063 639
  CZ063.3710.6106.0238.02 Bolíkovice 00064 647
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Babice leží severozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 8 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi Babice a Bolíkovice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babice trvale bydlící 161 161 161 148 143 138 132
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 181 181 181 168 163 158 152
   Bolíkovice trvale bydlící 51 51 51 43 38 34 30
   přechodně bydlící 14 14 14 15 15 15 15
   celkem 65 65 65 58 53 49 45
   Obec Babice celkem trvale bydlící 212 212 212 191 181 172 162
   přechodně bydlící 34 34 34 35 35 35 35
   celkem 246 246 246 226 216 207 197
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Babice 197 197 203 209 209 205 202 201 201 196 194 194 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babice - - - 137 143 138 132
   Bolíkovice - - - - - 34 30
   Obec Babice celkem - - - 137 143 172 162
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Babice

   V místní části Babice je částečně vybudovaný veřejný vodovod napojený na vlastní zdroj vody. Obyvatelé, kteří nejsou napojeni na veřejný vodovod, jsou zásobeni z vlastních studní.

   V roce 2009 byla vybudována úpravna vody s akumulací o kapacitě 0,39 l/s. V roce 2010 bylo realizováno prodloužení vodovodu v délce 234 m.

    

   Místní (městská) část Bolíkovice

   Místní část Bolíkovice byla napojena v roce 2018 na rozvodnou vodovodní síť v místní části Babice připojením přes redukční šachtu.

   V místní části byly realizovány rozvodné vodovodní řady.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Babice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se uvažuje s rozšířením akumulačního prostoru včetně technologie v úpravně vody a posílením vodního zdroje pro místní část.

    

   Místní (městská) část Bolíkovice

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Babice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Babice 170 170 170 148 143 138 132
   Bolíkovice - - - - - - -
   Obec Babice celkem 170 170 170 148 143 138 132
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Babice
   V místní části je vybudována oddílná kanalizační síť, která je svedena na stávající ČOV v místní části. Na kanalizaci je napojena celá místní část.

   V místní části je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 317 EO.
   Technologická linka ČOV se skládá z odlehčovací komory, dešťové zdrže, ručně stíraných česlí, vertikálního lapáku písku a biologické linky typu BC 40 (Královopolská strojírna Brno).
   V roce 2013 proběhla rekonstrukce ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Babice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Bolíkovice

   Místní (městská) část Bolíkovice
   V místní části je vybudována jednotná kanalizační síť. Odpadní vody odtékají po předčištění v septicích kanalizací přímo do místního Bolíkovického potoka.

   V místní části není čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Babice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V místní části je vybudována mechanicko biologická ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Babice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Bolíkovice

   Místní (městská) část Bolíkovice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Z části obce budou odpadní vody likvidovány individuálně.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Babice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Babice 6 500,0 6 500,0 13 000,0
  Bolíkovice 5 000,0 2 000,0 7 000,0
  Obec Babice celkem 11 500,0 8 500,0 20 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  11. 12. 2018 138/2018 administrativní opatření Bolíkovice - ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍHO ŘADU BABICE – BOLÍKOVICE - celková délka vodovodní sítě bude 1 804 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.