Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ždírec - CZ063.3707.6105.237 - stav 19. 2. 2018

 1. Obec

  Ždírec

  Číslo obce PRVKUK 237
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.237
  Kód obce 588288
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0237.01 Ždírec 19560 195600
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ždírec se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Ždírecký potok. Rozsah zástavby je 510 – 524 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ždírec trvale bydlící 388 387 387 455 475 491 505
   přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
   celkem 388 387 387 495 515 531 545
   Obec Ždírec celkem trvale bydlící 388 387 387 455 475 491 505
   přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
   celkem 388 387 387 495 515 531 545
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ždírec 371 406 403 410 443 447 454 449 476 442 430 430 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ždírec 376 376 376 495 515 531 545
   Obec Ždírec celkem 376 376 376 495 515 531 545
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Ždírec je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je vrt s vydatností 4,3 l/s. Voda je upravována v odkyselovací stanici s akumulací 20 m3. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Ždírec 100 m3 (541,8/538,1 m n.m.). Do rozvodné sítě je voda distribuována gravitačně.

   Pro lokalitu rodinných domů Ždírec II. etapa byly v roce 2006 realizovány vodovodní řady v celkové délce 70 m.

    

   V roce 2018 byla zahájena realizace nového náhradního podzemního zdroje pitné vody - vrtu hloubky 70 m a výtlačného řadu do VDJ Ždírec.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je uvažováno se stavební obnovou (modernizací) odkyselovací stanice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ždírec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ždírec 350 350 350 495 515 531 545
   Obec Ždírec celkem 350 350 350 495 515 531 545
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou v části obce jednotnou kanalizační síť. Kanalizace je zakončena ČOV. V roce 2003 byla vybudována nová kanalizace pro RD.
   Pro lokalitu rodinných domů Ždírec II. etapa byla v roce 2006 realizována jednotná kanalizace v celkové délce 68 m.

   ČOV Ždírec je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 400 EO.
   V současnosti napojené obce (místní části): Ždírec

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci stávající kanalizace je zapotřebí podchytit volné výusti do vodoteče, do kterých odtéká odpadní voda od cca 75-ti obyvatel obce Ždírec, a to vybudováním splaškové kanalizace.
   V obci je výhledově navrhováno postupné vybudování oddílné kanalizace. Stávající kanalizace jednotná bude sloužit po realizaci opatření pro odvádění dešťových vod.

   Do doby vybudování oddílné kanalizace vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů.

   Navrhujeme modernizace (dovybavení) stávající mechanicko-biologické ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Ždírec
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ždírec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ždírec 11 500,0 15 500,0 27 000,0
  Obec Ždírec celkem 11 500,0 15 500,0 27 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  19. 2. 2018 188/2018 administrativní opatření Ždírec - vrt hl. 70 m a výtlačný řad v dl. 135 m do VDJ
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.