Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Skorotice - CZ063.3714.6101.030 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Skorotice

  Číslo obce PRVKUK 30
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.030
  Kód obce 596752
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0030.01 Skorotice 14850 148504
  CZ063.3714.6101.0030.02 Chlébské 14849 148491
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Skorotice se nachází jihovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 11 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Chlébského a Skorotic. Rozsah zástavby je v rozmezí 410 - 435 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlébské trvale bydlící 90 90 90 89 85 81 76
   přechodně bydlící 75 75 75 75 75 75 75
   celkem 165 165 165 164 160 156 151
   Skorotice trvale bydlící 48 48 48 53 54 55 56
   přechodně bydlící 75 75 75 75 75 75 75
   celkem 123 123 123 128 129 130 131
   Obec Skorotice celkem trvale bydlící 138 138 138 142 139 136 132
   přechodně bydlící 150 150 150 150 150 150 150
   celkem 288 288 288 292 289 286 282
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Skorotice 138 146 148 143 137 136 138 136 131 132 129 129 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlébské 165 164 162 89 85 81 76
   Skorotice 123 122 120 53 54 55 56
   Obec Skorotice celkem 288 286 282 142 139 136 132
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chlébské

   Místní část je napojena na Vírský oblastní vodovod ve vzdušníkovém vrtu tlakové štoly „Švařec – Běleč I". Voda je čerpána do stávajícího vodojemu výtlačným potrubím.

    

   Místní (městská) část Skorotice

   Místní část Skorotice (410 - 435 m n.m.) má vlastní zdroj vody. Voda je odebírána ze studny. Gravitací teče voda do úpravny vody, kde jsou dva biologické filtry. Kapacita ÚV Skorotice je 0,5 l/s. K úpravně vody je přiřazen VDJ Skorotice 50 m3 (475,34/472,38 m n.m.). Z VDJ je voda gravitačně dopravována do místní části.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chlébské

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Skorotice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Skorotice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlébské - - - - - - 76
   Skorotice - - - - - - -
   Obec Skorotice celkem - - - - - - 76
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chlébské

   Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Chlébského potoka a dále do Svratky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Skorotice

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Skorotického potoka ústícího do Svratky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chlébské

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, odvádějící pouze splaškové vody.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Chlébské

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Skorotice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Chlébské realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chlébské - 11 000,0 11 000,0
  Skorotice - - -
  Obec Skorotice celkem - 11 000,0 11 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.